Javni natječaj za prodaju nekretnina u vlasništvu Općine Gornji Bogićevci

  • by

R E P U B L I K A   H R V A T S K A

BRODSKO-POSAVSKA ŽUPANIJA

   OPĆINA GORNJI BOGIĆEVCI

     Jedinstveni upravni odjel

KLASA : 940-06/24-02/02

URBROJ: 2178-22-01/1-24-1

Gornji Bogićevci, 09.02.2024. g.

Temeljem odredbe članka 391. Zakona o vlasništvu i drugim stvarnim pravima („Narodne novine“ broj 91/96, 68/98, 137/99, 22/00, 73/00, 129/00, 114/01, 79/06, 141/06, 146/08, 38/09, 153/09, 143/12, 152/14, 81/15 – pročišćeni tekst i 94/17 – ispravak pročišćenog teksta), stavak 2, točka 5. članka 60. Statuta (Sl. glasnik Općine Gornji Bogićevci 01/21) i odredbe članka 1. Odluke o prodaji nekretnine u vlasništvu Općine Gornji Bogićevci KLASA: 371-05/23-03/03, URBROJ: 2178-22-03-23-1 od 31.03.2023. godine, Općina Gornji Bogićevci objavljuje sljedeći

JAVNI NATJEČAJ

za prodaju nekretnina u vlasništvu Općine Gornji Bogićevci

  1. Kčbr. 55 i 56, k.o. Smrtić, kuća i dvorište u selu (kčbr. 55), oranica u selu (kčbr. 56) označene kao:

 –  kčbr. 55 -kuća i dvorište u selu površine 336 m2

 –  kčbr. 56 – oranica u selu površine 1214 m2.

Početna prodajna cijena stana:           4.017,38 EUR   

Jamčevina: 401,74 EUR

  • Kčbr. 415, k.o. Smrtić, kuća i dvorište u selu označene kao:

 –  Kuća i dvorište u selu površine 569 m2

Početna prodajna cijena iznosi: 7.393,31 EUR

Jamčevina:739,31 EUR

  •  Kčbr. 128, k.o. Trnava, kuća i dvorište u Lukama označene kao:

 –  Kuća i dvorište u Lukama površine 455 m2

Početna prodajna cijena iznosi: 1.725,45 EUR

Jamčevina: 172,55 EUR

  • Kčbr. 95/1, k.o. Kosovac, kuća i dvorište u Kosovcu označene kao:

 –  Kuća i dvorište u Kosovcu površine 906 m2

Početna prodajna cijena stana: 3.390,04 EUR

Jamčevina: 339,00 EUR

II  Uvjeti natječaja:

Natjecatelji su obvezni uplatiti jamčevinu u iznosu utvrđenom u prethodnoj točki. Jamčevina se uplaćuje na IBAN br.: HR1023600001812700009 u korist žiro računa Općine Gornji Bogićevci, Gornji Bogićevci, Trg hrvatskih branitelja 1, model: HR68, poziv na broj: 7757-OIB, sa svrhom: “Jamčevina za kupnju nekretnina“. Jamčevina koju su položili natjecatelji koji nisu utvrđeni najpovoljnijim natjecateljima, vratit će se po završetku licitacije, a najkasnije u roku od osam dana od dana donošenja Odluke o izboru najpovoljnijeg natjecatelja.

Najpovoljnijem natjecatelju položena jamčevina se uračunava u kupoprodajnu cijenu kuće. Ako najpovoljniji natjecatelj odustane od svoje ponude, nema pravo na povrat jamčevine. Ako najpovoljniji natjecatelj ne pristupi sklapanju ugovora o kupoprodaji nekretnine bez opravdanog razloga, smatrat će se da je odustao od sklapanja ugovora i nema pravo na povrat jamčevine. Plaćanje kupoprodajne cijene nekretnina kupac je dužan izvršiti jednokratno u roku  od 15 dana od dana sklapanja ugovora o kupoprodaji nekretnina.

Pisana prijava za sudjelovanje u natječaju po Odluci o prodaji nekretnina u vlasništvu Općine Gornji Bogićevci mora sadržavati opće podatke nekretnine koja je predmet natječaja TE PONUĐENU CIJENU .

Uz pisanu prijavu  prilaže se:

– dokaz o uplati jamčevine

– preslika osobne iskaznice

– broj računa na koji će se vratiti uplaćena jamčevina.

Na dan otvaranja prijava na natječaj ponuđač ne može imati nikakvih dugovanja prema Općini Gornji Bogićevci, u protivnom ponuda se neće razmatrati.

Prijava za sudjelovanje na natječaju predaje se u zatvorenoj omotnici na adresu Općine Gornji Bogićevci, Trg hrvatskih branitelja 1, 35429 Gornji Bogićevci, s napomenom – „Prijava na natječaj za prodaju nekretnina – ne otvarati”, poštom ili osobnom dostavom na urudžbeni zapisnik.

Krajnji rok za dostavu prijava utvrđuje se 26.02 2024. godine do 12:00 sati.

Javno otvaranje prijava izvršiti će se dana 26.02.2024. godine u 12:00 sati na adresi Trg hrvatskih branitelja 1, 35429 Gornji Bogićevci, u vijećnici Općine.

Prijave koje ne udovoljavaju uvjetima ovog Natječaja, kao i prijave koje pristignu izvan roka utvrđenog u prethodnoj točki neće se prihvatiti.

Odluku o sklapanju ugovora o kupoprodaji nekretnina s najpovoljnijim natjecateljem donosi Načelnik Općine.

Općina i najpovoljniji natjecatelj sklapaju ugovor o kupoprodaji nekretnina najkasnije u roku od 30 dana od dana donošenja odluke.

Informacije u svezi oglašene nekretnine i vrijeme razgledavanja istih mogu se dobiti na adresi Trg hrvatskih branitelja 1, 35429 Gornji Bogićevci ili na telefon: 035/ 375 056 ili 099/584 8456.

VRIJEME RAZGLEDAVANJA nekretnina biti će sukladno dogovoru sa zainteresiranom osobom, kao i sa sadašnjim najmoprimcem.

                                                                                                                      Načelnik

                                                                                                          Pavo Klarić, dipl.oec.